ODKRYJ NASZ? OFERT? POWYPADKOWYCH SAMOCHODÓW

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami znajduje si? przycisk „pro?ba o wycen?”. Klikaj?c ten przycisk mo?na wys?a? zapytanie o wi?cej informacji. W odpowiedzi prze?lemy bardziej szczegó?owe informacje.Najpierw ostatnieExpert - 205044
A5 - 205085
A4 - 205043
V40 - 1951661
X5 - 1951620
Octavia - 205007
Fabia - 1951700
Macan - 1951691
508 - 205013
116 - 205033
Meriva - 1951626
i20 - 205002
A3 - 1951670
A4 - 1951677
Transit - 1951647
V60 - 205025
525 - 1951684
208 - 1951628
Adam - 1951656
Touran - 1951664
118 - 1951630
Expert - 1951675
Captur - 1951619
500 - 1951645
2 - 1951606
Meriva - 1951614
A 180 - 1951618
Auris - 1951590
2 - 1951558
530 - 1951640
Kangoo - 1951589
Captur - 1951576
Auris Touring Sports - 1951563
2008 - 1951598
Civic - 1951605
Duster - 1951572
Q3 - 1951530
Transit Courier - 1951423
Golf Sportsvan - 1951458
1000 LS - 1951555
Aygo - 1951508
Superb - 1951510
Tiguan - 1951440
C4 Picasso - 1951473
Alaskan - 1951455
Combo - 1951424
Adam - 1951460
Qashqai - 1951450
C4 - 1951406
XF - 1951372
Fiesta - 1951421
C4 Picasso - 1951435
Qashqai - 1951392
DS7 Crossback - 1951352
Boxer - 1951237
V60 - 1951285
Megane - 1951190
Yeti - 1951211
Polo - 1951141
Octavia - 1951167
Focus - 1951022
Kadjar - 1951008
116 - 195919
GIULIETTA SPORT - 1951006
Kuga - 195870
Jazz - 195793
Octavia - 195749
XC 60 - 195669
A4 - 195519
Cascada - 195448
GL 320 - 195167
A4 Allroad - 185760
Witamy na naszej stronie internetowej

Na stanie mamy oko?o 100 samochodów po wypadkach wszystkich marek.

Zapoznaj si? z nasz? szerok? ofert? pojazdów powypadkowych.

x

Od 1978 r. Autohandel Vanhoo NV jest aktywny na mi?dzynarodowym rynku kilkuletnich samochodów po wypadkach. Nasze pojazdy kupujemy od belgijskich firm ubezpieczeniowych i od specjalistów samochodowych. Nast?pnie sprzedajemy te powypadkowe auta w stanie w jakim one si? znajduj? do wszystkich krajów europejskich. 

Przeczytaj wi?cej
x

Na stanie mamy oko?o 150 samochodów po wypadku wszystkich marek. Codziennie dostarczane s? nam dziesi?tki nowych samochodów. Klikaj?c przycisk „OFERTA” mog? Pa?stwo zapozna? si? z naszymi pojazdami z bazy danych online. Oprócz informacji, znajd? tam Pa?stwo zdj?cia. 

Je?li nie uda?o si? znale?? auta, którego Pa?stwo szukali s? dwie mo?liwo?ci: 

  • Mo?na regularnie odwiedza? nasz? stron? internetow? lub
  • zarejestrowa? si?, aby otrzymywa? co tydzie? otrzymywa? nasz biuletyn. W biuletynie otrzymaj? Pa?stwo krótk? list? nowo dost?pnych pojazdów.
Przeczytaj wi?cej
x

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami na temat pojazdu mo?na z?o?y? zapytanie o cen?. Otrzymaj? od nas Pa?stwo jeszcze wi?cej szczegó?owych informacji na temat tego pojazdu. 

Przeczytaj wi?cej
x

Samochody ze strony internetowej nie s? naprawiane, poddawane przegl?dowi technicznemu ani nie s? dostarczane do domu bez wyra?nego ustalenia tego  na pi?mie na kuponie zamówienia.

Potencjalni nabywcy oferowanych pojazdów musz? na miejscu dobrze sprawdzi? faktyczny stan auta przed jego nabyciem. Nabywcy, którzy mimo wszystko decyduj? si? dokona? zakupu na odleg?o?? i na podstawie plików multimedialnych takich jak zdj?cia i/lub filmy wideo udost?pnionych na niniejszej stronie internetowej, nie mog? pó?niej wnosi? skarg, ?e rzeczywisty stan pojazdu ró?ni si? od stanu pojazdu na udost?pnionych plikach multimedialnych. Takie ukryte wady, szkoda b?d? zu?ycie powsta?y na skutek wypadku lub istnia?y wcze?niej. Ró?nice pomi?dzy rzeczywistym a wizualnym stanem pojazdu nie mog? stanowi? podstaw do ?adnej formy rekompensaty, odszkodowania lub anulowania zakupu.

Informacje na stronie internetowej maj? charakter ogólny i s? skierowane wy??cznie do przedsi?biorstw handlowych. Osoby fizyczne akceptuj?, ?e dokonuj? zakupu na podstawie warunków przedsi?biorstw handlowych na w?asne ryzyko. Oznacza to, ?e zakupuj? oni pojazd nie naprawiony, nie po przegl?dzie technicznym, bez dostawy i bez ?adnej formy gwarancji bior?c pod uwag? wady w stosunku do stanu oryginalnego samochodu bezpo?rednio z fabryki i ni?sz? cen?, w któr? wliczono ryzyko wad ukrytych. Wszystkie pojazdy s? sprzedawane bez ?adnych gwarancji widocznej i niewidocznej szkody i zu?ycia o jakimkolwiek charakterze. Informacje nie s? przystosowana do osobistych lub konkretnych warunków i dlatego nie mog? zosta? uznane za wi???ce osobi?cie, profesjonalnie lub za prawn? rad? skierowan? do u?ytkownika.

Przeczytaj wi?cej
O VANHOO CARTRADING NV
OFERTA
ZAPYTANIE O CEN?
WARUNKI OGÓLNE
Ok More info
Cookies help us to improve your browsing experience.

Zamów nasz biuletyn


Regularnie informujemy naszych klientów o promocjach, specjalnych akcjach, dniach otwartych drzwi lub innych ciekawych ofertach. Jeśli chcą Państwo otrzymywać takie wiadomości, prosimy zamówić nasz biuletyn.