O VANHOO CARTRADING NV

HISTORIA

Jeste?my belgijsk? firm?, która zosta?a za?o?ona przez Bernarda VANHOO w 1978 r.  Od tego momentu jeste?my aktywni na mi?dzynarodowym rynku kilkuletnich samochodów po wypadkach. Z dniem 1 lipca 2015 r. Bernard VANHOO przeszed? na zas?u?on? emerytur? a Stefaan VANDECKOCKE i Pieter VANDENBULCKE przej?li pa?eczk?. Wtedy te? nast?pi?a zmiana nazwy firmy na VANHOO CARTRADING. 

O FIRMIE

Specjalizujemy si? w zakupie i sprzeda?y kilkuletnich uszkodzonych pojazdów wszystkich marek na rynku mi?dzynarodowym.
Nasze pojazdy kupujemy od firm ubezpieczeniowych , specjalistów samochodowych, warsztatów, firm leasingowych, banków (na skutek zaj?cia mienia) lub od osób prywatnych z uszkodzonym samochodem.

Codziennie dostarczane s? nam dziesi?tki nowych samochodów. Sprawdzaj regularnie nasz? ofert?.

Zarejestrowanej siedziby : Visserijstraat 49 - 8560 Wevelgem

 

P?ATNO??

Je?li cena pojazdu jest ni?sza ni? 3 000,00 EUR (wraz z VAT-em) mo?liwa jest p?atno?? gotówk?. Je?li ca?kowita cena pojazdu jest wy?sza ni? 3 000,00 EUR (wraz z VAT-em), p?atno?? gotówk? nie jest mo?liwa. Mo?na zap?aci? wy??cznie dokonuj?c przelewu bankowego.

Prawo przewiduje 1 wyj?tek: nawet je?li ca?kowita cena pojazdu wynosi 3 000,00 EUR lub wi?cej, zaliczk? w wysoko?ci 10% mo?na zap?aci? gotówk?, je?li sama kwota zaliczki nie jest wy?sza ni? 3 000,00 EUR.Mocne punkty

NA RYNKU OD 1978

Od 1978 r. Autohandel Vanhoo jest aktywny na mi?dzynarodowym rynku m?odych samochodów po wypadkach.

EXPORT DO EUROPY

Wysy?amy powypadkowe samochody w stanie, w jakim one si? znajduj? do wszystkich krajów Europy.

SZEROKA OFERTA

Na stanie mamy oko?o 100 samochodów po wypadkach wszystkich marek. Ka?dy znajdzie co? dla siebie!

CODZIENNA DOSTAWA NOWYCH SAMOCHODÓW

Codziennie dostarczane s? nam dziesi?tki nowych samochodów. Sprawdzaj regularnie nasz? ofert?.

RZETELNA FIRMA

Kupujemy nasze pojazdy od belgijskich firm ubezpieczeniowych i specjalistów samochodowych.

WYCENA

Mamy konieczn? infrastruktur?, aby dok?adnie wyceni? uszkodzone pojazdy. 

POMOC PRZY ZA?ADUNKU

Je?li zdecyduj? si? Pa?stwo na zakup, z ca?? przyjemno?ci? pomo?emy Pa?stwu za?adowa? zakupiony pojazd. 

OFERTA ONLINE

Klikaj?c przycisk „Oferta” mog? Pa?stwo zapozna? si? z naszymi pojazdami z bazy danych online.

ZAPYTANIE O CEN? ONLINE

Na stronie ze szczegó?owymi informacjami na temat pojazdu znajd? Pa?stwo „przycisk zapytanie o cen?”. W odpowiedzi prze?lemy bardziej szczegó?owe informacje. 

BIULETYN

Co tydzie? wysy?amy krótk? list? nowo dost?pnych pojazdów.

Witamy na naszej stronie internetowej

Na stanie mamy oko?o 100 samochodów po wypadkach wszystkich marek.

Zapoznaj si? z nasz? szerok? ofert? pojazdów powypadkowych.

x

Od 1978 r. Autohandel Vanhoo NV jest aktywny na mi?dzynarodowym rynku kilkuletnich samochodów po wypadkach. Nasze pojazdy kupujemy od belgijskich firm ubezpieczeniowych i od specjalistów samochodowych. Nast?pnie sprzedajemy te powypadkowe auta w stanie w jakim one si? znajduj? do wszystkich krajów europejskich. 

Przeczytaj wi?cej
x

Na stanie mamy oko?o 150 samochodów po wypadku wszystkich marek. Codziennie dostarczane s? nam dziesi?tki nowych samochodów. Klikaj?c przycisk „OFERTA” mog? Pa?stwo zapozna? si? z naszymi pojazdami z bazy danych online. Oprócz informacji, znajd? tam Pa?stwo zdj?cia. 

Je?li nie uda?o si? znale?? auta, którego Pa?stwo szukali s? dwie mo?liwo?ci: 

  • Mo?na regularnie odwiedza? nasz? stron? internetow? lub
  • zarejestrowa? si?, aby otrzymywa? co tydzie? otrzymywa? nasz biuletyn. W biuletynie otrzymaj? Pa?stwo krótk? list? nowo dost?pnych pojazdów.
Przeczytaj wi?cej
x

S? Pa?stwo zainteresowani konkretnym pojazdem? Na stronie ze szczegó?owymi informacjami na temat pojazdu mo?na z?o?y? zapytanie o cen?. Otrzymaj? od nas Pa?stwo jeszcze wi?cej szczegó?owych informacji na temat tego pojazdu. 

Przeczytaj wi?cej
x

Samochody ze strony internetowej nie s? naprawiane, poddawane przegl?dowi technicznemu ani nie s? dostarczane do domu bez wyra?nego ustalenia tego  na pi?mie na kuponie zamówienia.

Potencjalni nabywcy oferowanych pojazdów musz? na miejscu dobrze sprawdzi? faktyczny stan auta przed jego nabyciem. Nabywcy, którzy mimo wszystko decyduj? si? dokona? zakupu na odleg?o?? i na podstawie plików multimedialnych takich jak zdj?cia i/lub filmy wideo udost?pnionych na niniejszej stronie internetowej, nie mog? pó?niej wnosi? skarg, ?e rzeczywisty stan pojazdu ró?ni si? od stanu pojazdu na udost?pnionych plikach multimedialnych. Takie ukryte wady, szkoda b?d? zu?ycie powsta?y na skutek wypadku lub istnia?y wcze?niej. Ró?nice pomi?dzy rzeczywistym a wizualnym stanem pojazdu nie mog? stanowi? podstaw do ?adnej formy rekompensaty, odszkodowania lub anulowania zakupu.

Informacje na stronie internetowej maj? charakter ogólny i s? skierowane wy??cznie do przedsi?biorstw handlowych. Osoby fizyczne akceptuj?, ?e dokonuj? zakupu na podstawie warunków przedsi?biorstw handlowych na w?asne ryzyko. Oznacza to, ?e zakupuj? oni pojazd nie naprawiony, nie po przegl?dzie technicznym, bez dostawy i bez ?adnej formy gwarancji bior?c pod uwag? wady w stosunku do stanu oryginalnego samochodu bezpo?rednio z fabryki i ni?sz? cen?, w któr? wliczono ryzyko wad ukrytych. Wszystkie pojazdy s? sprzedawane bez ?adnych gwarancji widocznej i niewidocznej szkody i zu?ycia o jakimkolwiek charakterze. Informacje nie s? przystosowana do osobistych lub konkretnych warunków i dlatego nie mog? zosta? uznane za wi???ce osobi?cie, profesjonalnie lub za prawn? rad? skierowan? do u?ytkownika.

Przeczytaj wi?cej
O VANHOO CARTRADING NV
OFERTA
ZAPYTANIE O CEN?
WARUNKI OGÓLNE

Wij maken gebruik van cookies

De website van Vanhoo maakt gebruik van cookies om uw surfervaring te verbeteren. Door het verder gebruiken van deze website, gaat u hier expliciet mee akkoord.


Zamów nasz biuletyn


Regularnie informujemy naszych klientów o promocjach, specjalnych akcjach, dniach otwartych drzwi lub innych ciekawych ofertach. Jeśli chcą Państwo otrzymywać takie wiadomości, prosimy zamówić nasz biuletyn.